Sto Tomas Batangas Warehouse Main Tour

Entrance

Room

First floor 1

First floor 2

Second floor 1

Second floor 2